Privacyverklaring Rake Lijnen

Download als PDF

 

Rake Lijnen, gevestigd aan Torenallee 28-50, 5617BD Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Identiteit van de organisatie Rake Lijnen is een bureau voor industrieel ontwerpadvies en conceptuele illustratie. Het bureau is gevestigd in Eindhoven is een eenmanszaak gerund door Marnix Oosterwelder, en maakt bij de realisatie van projecten gebruik van een dienstennetwerk.

 

Contactgegevens Rake Lijnen
www.rakelijnen.nl
info[at]rakelijnen.nl
Torenallee 28-50
5617BD Eindhoven
040 78 50 150 / 06 14973059

Marnix Oosterwelder is de Functionaris Gegevensbescherming van Rake Lijnen. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rake Lijnen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, fotografisch materiaal.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]rakelijnen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rake Lijnen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling;

• U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rake Lijnen verwerkt uw gegevens niet geautomatiseerd en neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rake Lijnen) tussen zit. Rake Lijnen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics, WordPress en Yoobi CRM.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rake Lijnen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rake Lijnen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rake Lijnen gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rake Lijnen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rake Lijnen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]rakelijnen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rake Lijnen wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij het doen van onderzoek in het kader van een project kan het nodig zijn dat Rake Lijnen foto’s maakt van relevante situaties. Tijdens dit onderzoek kan privacygevoelige informatie worden vastgelegd en bewaard. Dit gebeurt alleen in duidelijke opdracht en met toestemming van de opdrachtgever en alleen als dit voor het betreffende project van belang is. Als er in die situaties foto’s worden gemaakt van personen, beschermt Rake Lijnen de privacy van die personen als volgt:

• Rake Lijnen vraagt de betrokkene(n) expliciet mondeling toestemming voor intern gebruik van het beeldmateriaal waarin de betrokkene(n) herkenbaar aanwezig zijn. Met intern wordt bedoeld: gebruik van het beeldmateriaal ter ondersteuning van het ontwerpproces;

• Rake Lijnen vraagt de betrokkene(n) expliciet toestemming voor extern gebruik van het beeldmateriaal waarin de betrokkene(n) herkenbaar aanwezig zijn, en vraagt een schriftelijke bevestiging. Met extern wordt bedoeld: gebruik van het beeldmateriaal bedoeld voor externe communicatie zoals via sociale media;

• Rake Lijnen brengt personen zo veel mogelijk onherkenbaar in beeld door herkenbare elementen als gezicht, woonomgeving of nummerbord buiten de foto te houden;

• Bij geen akkoord van de betrokkene verandert Rake Lijnen de betreffende foto(s) door deze te vervangen, door deze te anonimiseren d.m.v. een andere uitsnede of door het privacygevoelige beeldelement digitaal onherkenbaar te maken;

• Bij uitgebreid fotografisch onderzoek in opdracht wordt het door Rake Lijnen gegenereerde beeldmateriaal bij oplevering van het project opgeslagen op de server van de opdrachtgever en verwijderd van de server(s) van Rake Lijnen;

• Rake Lijnen maakt geregeld en bij afronding van projecten offline back-ups van actieve pc’s/laptops. Daarmee wordt bedoeld: een kopie op een direct gekoppelde (niet cloud-based) harde schijf. De back-ups worden in een kluis bewaard;

• Voor een snelle toegang tot privacygevoelig materiaal wordt dit materiaal opgeslagen in een speciale partitie binnen de betreffende projectmap;

• Indien noodzakelijk en in de context van de lopende opdracht, kan Rake Lijnen beeldmateriaal met privacygevoelige informatie delen met de betrokkene en de opdrachtgever, door middel van inzage. Daarmee wordt bedoeld: gepresenteerd d.m.v. real life presentatie;

• Geprint en/of digitaal toegestuurde presentaties die mogelijk privacygevoelig materiaal bevatten, worden voor versturen ontdaan van deze privacygevoelige informatie.

• Privacygevoelig, geprint fotografisch materiaal dat niet meer gebruikt wordt, wordt door Rake Lijnen persoonlijk afgevoerd ter verwerking bij een milieustraat;

• Rake Lijnen bewaart de back-ups inclusief het privacygevoelige materiaal niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij betrokkenen schriftelijk aangeven dat het op hun betrekking hebbende materiaal eerder vernietigd moet worden. In dat geval Verwijdert Rake Lijnen het betreffende materiaal uit de back-ups.

 

Rake Lijnen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info[a]rakelijnen.nl.

 

***

Versie februari 2020

© Rake Lijnen