Algemene voorwaarden Rake Lijnen

Download als PDF

 

Versie augustus 2016

Kamer van Koophandel nummer 59122986

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Rake Lijnen (“Rake Lijnen”) en de opdrachtgever, waaronder doch niet uitsluitend offertes, de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten en de uitvoering van opdrachten onder meer in het kader ontwerpwerkzaamheden.

1.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen tussen opdrachtgever en Rake Lijnen. Rake Lijnen wijst de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.3 Rake Lijnen is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn tot één (1) maand na dagtekening van de offerte geldig, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever niet binnen de voornoemde termijn de offerte heeft geaccepteerd, vervalt het aanbod tenzij verlenging van de termijn schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Rake Lijnen begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Rake Lijnen pas nadat deze schriftelijk door Rake Lijnen zijn bevestigd.

2.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Rake Lijnen verstrekte gegevens waarop Rake Lijnen de offerte baseert. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele andere kosten in het kader van de overeenkomst, waaronder verzend-, administratie- en reiskosten. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 – De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Rake Lijnen spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Rake Lijnen de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Rake Lijnen mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Rake Lijnen aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.3 Een door Rake Lijnen opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Rake Lijnen:

  1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
  2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
  3. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

3.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van wat is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer

deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

3.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Rake Lijnen meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

Artikel 4 – Meerwerk

4.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

4.2 Indien Rake Lijnen op verzoek van of met instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, zullen deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Rake lijnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Inschakelen van derden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Rake Lijnen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

5.2 Wanneer Rake Lijnen op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Rake Lijnen namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

5.3 Wanneer Rake Lijnen, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Rake Lijnen de in artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

5.4 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Rake Lijnen derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Rake Lijnen. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdracht-nemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

5.5 Rake Lijnen is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Rake Lijnen zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Rake Lijnen kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht toe aan Rake Lijnen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Rake Lijnen daartoe bevoegd.

6.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen nadat alle betalingsverplichtingen zijn voldaan. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Rake Lijnen heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Rake Lijnen het resultaat zonder vermelding van de naam van Rake Lijnen openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 Rake Lijnen doet geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten in de zin van artikel 25 Auteurswet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.5 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Rake Lijnen tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Rake Lijnen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

6.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Rake Lijnen jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

6.7 Rake Lijnen is de rechthebbende op het merk RAKE LIJNEN welke is ingeschreven onder het Benelux inschrijvingsnummer 0950104 en heeft daarmee het uitsluitend recht op dit merk. Behoudens artikel 6.3 is het niet toegestaan om dit merk zonder toestemming van Rake Lijnen te gebruiken.

 

Artikel 7 – Gebruik van het resultaat

7.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Rake Lijnen, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

7.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

7.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Rake Lijnen kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

7.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Rake Lijnen recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

7.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalingen)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
  2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden;
  3. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 6.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

7.6 Rake Lijnen heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

Artikel 8 – Honorarium en kosten

8.1 Rake Lijnen heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

8.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Rake Lijnen voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

8.3 Wanneer Rake Lijnen door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Rake Lijnen gehanteerde honorariumtarieven. Rake Lijnen zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

8.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Rake Lijnen kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Rake Lijnen zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

8.5 Rake Lijnen behoudt zich het recht voor om een toeslag in rekening te brengen in geval van spoedopdrachten of indien werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever plaats te dienen vinden buiten kantoortijden. Onder kantoortijden wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

 

Artikel 9 – Betaling en opschorting

9.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

9.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Rake Lijnen totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Rake Lijnen op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Rake Lijnen zijn voldaan.

9.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuur-bedrag met een minimum van € 150, – excl. BTW bedragen.

9.4 Rake Lijnen draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Rake Lijnen overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

9.5 Rake Lijnen mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Rake Lijnen door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. De betalingstermijn van de eerste aanmaningsfactuur dan wel betalingsherinnering is een fatale termijn.

 

Artikel 10 – Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Wanneer de werkzaamheden van Rake Lijnen bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Rake Lijnen blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

10.2 Zowel Rake Lijnen als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst per aangetekende post onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend dan wel een overmachtsituatie langer dan zestig (60) werkdagen heeft geduurd.

10.3 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Rake Lijnen, of wanneer Rake Lijnen de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Rake Lijnen redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

10.4 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Rake Lijnen op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Als zodanige omstandigheden wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers-, en/of transport-storingen, storingen in de aflevering van een gerede product, grondstoffen, en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, natuurverschijnselen, binnen- en buitenlandse onlusten,

11.2 Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever dan wel Rake Lijnen, worden (op)leverings- en andere verplichtingen opgeschort.

11.3 Indien de overmachtsituatie langer heeft geduurd dan zestig (60) werkdagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst per aangetekende post met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 12 – Garanties en vrijwaringen

12.1 Rake Lijnen garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Rake Lijnen garandeert dat het resultaat van de opdrachten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

12.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Rake Lijnen of door Rake Lijnen bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Rake Lijnen jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

12.3 De opdrachtgever vrijwaart Rake Lijnen voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever versterkte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1Rake Lijnen is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Rake Lijnen toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Rake Lijnen voor indirecte schade en zuivere vermogenswaarde, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte, beschadigde of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.2 Rake Lijnen verstrekt de diensten ‘as is’, zonder enige garantie. Rake Lijnen is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie, welke Rake Lijnen naar zijn oordeel nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

13.3 Rake Lijnen dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst direct en deugdelijk, onder andere middels een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming, schriftelijk in gebreken te worden gesteld, waarbij aan Rake Lijnen een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

13.4 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Rake Lijnen, is de aansprakelijkheid van Rake Lijnen beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van het honorarium van Rake Lijnen voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft welk tot op het moment van de tekortkoming is gedeclareerd. Bij opdrachten met een duur langer dan één (1) jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van één (1) maal het jaarhonorarium. Dit bedrag is niet hoger dan €50.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Rake Lijnen uitkeert. Het bedrag waarvoor Rake Lijnen in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

13.5 Partijen zullen zo spoedig mogelijk, doch niet later dan zes (6) weken na het ontstaan van de schade dit melden aan de andere partij en hem hierop aan te spreken. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Rake Lijnen of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

14.2 Elk der partijen zal de vertrouwelijke informatie voor geen ander doel gebruiken dan waarvoor zij door de andere partij is verstrekt en zal haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven.

 

Artikel 15 – Overige bepalingen

15.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Rake Lijnen wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Rake Lijnen, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

15.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Rake Lijnen gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Rake Lijnen.

15.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

15.4 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

15.5Op de overeenkomst tussen Rake Lijnen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, zullen alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst dan wel rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij Rake Lijnen ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

 

***

Versie augustus 2016

© Rake Lijnen